ਜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਅਸੀਂ ਇੱਕ referਨਲਾਈਨ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਏਐਸਸੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ suitableੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਸਬਮਿਟ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਇਕ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ.

ਸਵੈ-ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ

ਕੈਰੀਅਰ / ਪੇਰੈਂਟ ਰੈਫ਼ਰਲ ਫਾਰਮ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ / ਤੀਜੀ ਧਿਰ
ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ

ਇਸ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਹ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਏਐਸਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਐਸਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 

ਕੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਏਐਸਸੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ:

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:

15 + 12 =

pa_INPanjabi